Polityka Prywatności

Niniejszy dokument (Polityka prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.knott.pl oraz jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej, (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane lokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.

Korzystając z narzędzi naszej strony internetowej www.knott.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokładamy wszelkiej staranności, aby zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych były dla Ciebie zrozumiałe. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem, aby dowiedzieć się, na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.

I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest KNOTT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdziechowicach 100, 63-011 Pławce wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000019490; NIP: 7820010231; REGON: 630030980 (zwana dalej: „Administratorem”)

II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, formularza zakupu części czy zgłoszenia reklamacji lub innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków, przesłanie ofert na zakup części, rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) do naszego partnera na terenie Republiki serbskiej tylko wtedy, kiedy będzie to konieczne do realizacji zlecenia, wynika z przepisów prawnych lub udzielisz na to zgodę. O szczegółach będziemy informowali osobno, o ile zgodnie z prawem okaże się to konieczne.

Ten transfer danych osobowych podlega standardowym klauzulom ochrony danych zgodnie z RODO.

III. Odbiorcy Danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

· podmiotom prowadzącym działalność kurierską, przewozową lub pocztową,

· bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

· organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP)

· podmiotom wspierającym na nasze zlecenie, w tym dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność.

IV. Czas przechowywania

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

· Dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

· Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

· Dokumenty związane z gwarancją, Dokumenty dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych, gwarancji i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu gwarancji lub rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

· Dane dla celów marketingowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

· W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

· Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego   Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

V. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz prawo do:

• uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, dostępu do tych danych oraz ich kopii.

• żądania sprostowania tj. poprawienia, uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

• żądania usunięcia Twoich danych osobowych

• przenoszenia danych

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

• cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• złożenia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub ewentualnego Twojego prawa do prywatności prosimy kierować na adres iod@knott.pl lub przesyłać bezpośrednio na adres siedziby firmy w formie pisemnego wniosku.

VI. Bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywanie informacji

Administrator posiada administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

VII. Informacje techniczne

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

•          dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

•          tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.