Praca

Aktualnie poszukujemy osób na poniższe stanowiska:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną lub pocztową na adres:
KNOTT Sp. z o.o., Zdziechowice 100, 63-011 Pławce
e-mail: rekrutacja@knott.pl

Należy pamiętać, by dołączyć klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

            KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji jest KNOTT Sp. z o.o. z siedzibą w Zdziechowicach 100, 63-011 Pławce.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem email: rekrutacja@knott.pl
 4. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji, nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.
 7. Podanie przez Państwa danych jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane – proces rekrutacji, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Państwa oferty złożonej w procesie rekrutacji.
 8. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 9. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte i zniszczone.
 10. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 11. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.